การเรียกดูหมวดหมู่

บทความสิ่งแวดล้อม

21 ตุลาคม 2564 : วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (National Annual Tree Care Day)

วันสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมวันนี้ เป็นวันที่เกิดขึ้นมาจากพระปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า ที่ทรงให้คุณค่าของพื้นที่สีเขียวของประเทศไทย ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์

20 กันยายน 2564 : วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

วันนี้เมื่อ 27 ปีก่อน หรือเมื่อ วันที่ 20 กันยายน ปี พ.ศ.2537 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จประพาส ทางเรือจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศไปจนถึงประตูท่าไข่

วันที่ 16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day)

วันสำคัญวันนี้ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญของ “โอโซน” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ลงมาพื้นผิวโลกมากเกินไป

13 กันยายน 2564 : วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ลำดับที่ 110

 "พื้นที่ชุ่มน้ำ" ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิประเทศหลากหลาย ทั้งที่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ชื้นแฉะ หรือเป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล เป็นน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน เป็นวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด (Clean Up The World Day)

สถานการณ์ขยะในภาพรวมทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วง เพราะมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้าง ย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2562 รายงาน Waste Generation

“EIA” เรื่องใกล้ตัว ที่ผู้บริโภครู้ไว้ ได้ประโยชน์

"EIA" (Environmental Impact Assessment) หรือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นอกจากจะหมายถึง การใช้หลักการทางวิชาการในการศึกษาและคาดการณ์ผลกระทบ ที่อาจจะเกิดจากการดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ

“มรดกแพลตฟอร์ม” บทบาทของเทคโนโลยีดิจิทัลในการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า

"เทคโนโลยีดิจิทัล" ไม่เพียงแต่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกยุคใหม่เท่านั้น ทุกภาคส่วนได้นำเทคโนโลยีนี้เข้าไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างรอบด้าน แทบทุกอย่างรอบตัวเรา

“แผนแม่บท” ทิศทางของการอนุรักษ์และการพัฒนาเมืองเก่า

กระบวนการสำคัญในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมของประเทศ ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

“บัญชีรายชื่อเบื้องต้น” ขั้นตอนสำคัญของแหล่งมรดกโลกในอนาคต

ในอนาคต ประเทศไทยอาจจะมี แหล่งมรดกโลกเพิ่มขึ้นจาก 6 แห่ง ที่ได้ประกาศไปแล้วอย่าง แหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ พื้นที่แห่งความหลากหลายและยั่งยืน

นอกเหนือจากพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ซึ่งได้รับการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลก (World Heritage Site) จากยูเนสโกหรือ องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations