OPEN DATA

ข้อมูลในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการเผยแพร่ในระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน

ข้อมูลผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ซึ่งอนุมัติหลักการการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวมโดยมิให้กรรมสิทธิ์ แต่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐเป็นกลุ่มหรือชุมชน ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กำหนดในรูปแบบสหกรณ์ หรือรูปแบบอื่นที่เหมาะสม (ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึงเดือนมกราคม 2564) รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ ที่ตั้ง ปีที่อนุญาต วันที่ออกหนังสืออนุญาต เนื้อที่ และการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดในแต่ละพื้นที่ ผลการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ...
อ่านเพิ่มเติม

ระบบกำจัดของเสียรวมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ระบบกำจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งของระบบ, หน่วยงานที่รับผิดชอบ, ประเภทของระบบ, พ.ศ. ที่ได้รับงบประมาณ พ.ศ. ที่เปิดใช้งาน สถานภาพปัจจุบัน ปริมาณขยะที่รองรับได้ และแหล่งงบประมาณ Waste disposal system (July 2021) ...
อ่านเพิ่มเติม

การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลจำนวนโครงการ/กิจกรรม และวงเงินที่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ในแต่ละปี จำแนกตามประเภทเงินสนับสนุน การสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

โครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA (http://eia.onep.go.th) โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ (ประกอบด้วย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, เหมืองแร่, สำรวจผลิตปิโตรเลียม, พลังงาน, คมนาคม, อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน และแหล่งน้ำและเกษตรกรรม) จังหวัดและภาคที่ตั้งโครงการเลขที่หนังสือเห็นชอบ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่อ้างอิงโครงการ และนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานฯ โครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งของระบบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อย่อของระบบ ประเภทของระบบ ปี พ.ศ. ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ที่เปิดใช้งาน สถานภาพปัจจุบัน ปริมาณน้ำเสียที่รองรับได้ และแหล่งงบประมาณ) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ...
อ่านเพิ่มเติม
LinksLinks2