นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (https://www.onep.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ สผ. ใช้คุกกี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คำนิยาม
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่เว็บไซต์สร้างขึ้นและส่งไปเก็บไว้ที่เครื่องที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของเครื่องนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าการใช้งานเว็บไซต์ ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก หรือการตั้งค่าอื่น ๆ
การทำงานของคุกกี้
เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ แต่ละเว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้งาน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์
(Web Browser) ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์
การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยการเก็บคุกกี้ จะเป็นการจดจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และครั้งปัจจุบัน โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org
การใช้คุกกี้ของ สผ.
สผ. จะมีการเก็บข้อมูลคุกกี้ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของ สผ. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน รวมทั้งนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สผ. ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะเลือก “ยอมรับ” หรือ “ไม่ยอมรับ” หรือ “ลบ” คุกกี้ด้วยตนเอง โดยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ อาจส่งผลให้การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์ของ สผ. ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องคุกกี้ที่ สผ. จัดเก็บ คือ Session Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สผ. เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้นและจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์
หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
การจัดการกับคุกกี้
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน หรือทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของ สผ. ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ ซึ่ง สผ. จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ของผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) แต่ละราย เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari เป็นต้น
ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ สผ. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ สผ. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สผ. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ จึงขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกของเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเหล่านั้นด้วย
การปรับปรุงนโยบายคุกกี้
สผ. อาจมีการปรับปรุงนโยบายคุกกี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง และ สผ. จะมีการแจ้งนโยบายคุกกี้ที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว
ติดต่อเรา
ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
โทรสาร : ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๐
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@onep.go.th
เว็บไซต์ : https://www.onep.go.th

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

gangster4d

gangster slot

gangster gacor

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

istanaimpian

istanaimpian slot

istanaimpian gacor

istanacasino

istana casino

istana88

istana88 slot

istana gacor

istanaslot

istana slot

gates of olympus

gates of olympus gacor

gates of olympus maxwin

demo slot akun

slot demo gacor

link alternatif slot

alternatif slot

cara curang slot

slot maxwin

slot maxwin curang

link alternatif

togel terbaik

link alternatif togel

slot deposit pulsa

slot deposit dana

slot depo cepat

online slot kamboja

situs judi slot online

situs judi slot

situs slot online terpercaya

slot online

slot gacor

bocoran game slot gacor

Pasang Nomor singapore Kode Alam sidney

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Info Slot Gacor

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Prediksi Bola Jitu

Daftar Situs Sexy Gaming

Pasang Nomor Kode Alam sgp

Berita Seputar Olahraga

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Prediksi Bola Jitu

Pasang Nomor sidney Kode Alam hongkong

bandar darat

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Bandar Darat

Taruhan Judi Bola

Artikel Seputar Games

Situs Slot Gacor 2023

Prediksi Bola dan Togel

Agen Bola Saba Sports

Situs Judi Slot Online

Berita Bola Terupdate

slot gacor hari ini

kumpulan slot gacor hari ini

info slot gacor hari ini

rtp slot gacor hari ini

Pasang Nomor sgp Kode Alam hkg

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Sexy Gaming

Daftar Situs Slot Mudah Menang

Daftar Situs Sexy Gaming

Pasang Nomor sgp Kode Alam sdy

Berita Seputar Olahraga

Taruhan Judi Bola

Artikel Seputar Games

Situs Slot Gacor 2023

Judi Bola Mix Parlay

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Prediksi Bola

Sexy Gaming

Pasang Nomor hkg Kode Alam sgp

Info Slot Gacor

Prediksi Bola Jitu

Artikel Games

Bandar Darat Togel Online

Judi Slot Gacor Hari Ini

Prediksi Bola Jitu

Agen Bola Saba Sports

Daftar Situs Slot Gacor Hari Ini

Sexy Gaming

Taruhan Judi Bola

Berita Seputar Olahraga

Berita Bola Terupdate

Sexy Gaming

Situs Baccarat Sexy Gaming

Bandar Sexy Gaming Terbaik

Sexy Gaming Slot

Live Casino Sexy Gaming

Agen Sexy Gaming

Game Sexy Gaming Terbaik

Daftar Situs Game Sexy Gaming

Bandar Sexy Gaming 2023

Sexy Gaming Casino Online

Casino Sexy Gaming

Daftar Situs Casino Online Sexy Gaming

Daftar Sexy Gaming

Situs Judi Live Casino Terpercaya

Situs Agen Sexy Gaming

bandardarat

kodealam

kodealam2

pasangnomor

pasangnomor2

situs judi slot

situs judi slot online

situs judi slot online terpercaya

casino online

baccarat online

situs casino online

bandar togel 4d

bandar togel online

hadiah togel terbesar

Kungfu4D

Kungfu4D

slot gacor 2023

situs slot gacor

judi slot

slot gacor hari ini

situs slot gacor

slot online

slot gacor gampang menang

link login freebet pgsoft

freebet pgsoft mahjong ways

freebet pgsoft tanpa deposit

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content