สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นโยบาย

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (https://www.onep.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ สผ. ใช้คุกกี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คำนิยาม
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่เว็บไซต์สร้างขึ้นและส่งไปเก็บไว้ที่เครื่องที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของเครื่องนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าการใช้งานเว็บไซต์ ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก หรือการตั้งค่าอื่น ๆ
การทำงานของคุกกี้
เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ แต่ละเว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้งาน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์
(Web Browser) ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์
การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยการเก็บคุกกี้ จะเป็นการจดจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และครั้งปัจจุบัน โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org
การใช้คุกกี้ของ สผ.
สผ. จะมีการเก็บข้อมูลคุกกี้ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของ สผ. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน รวมทั้งนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สผ. ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะเลือก “ยอมรับ” หรือ “ไม่ยอมรับ” หรือ “ลบ” คุกกี้ด้วยตนเอง โดยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ อาจส่งผลให้การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์ของ สผ. ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องคุกกี้ที่ สผ. จัดเก็บ คือ Session Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สผ. เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้นและจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์
หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
การจัดการกับคุกกี้
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน หรือทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของ สผ. ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ ซึ่ง สผ. จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ของผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) แต่ละราย เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari เป็นต้น
ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ สผ. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ สผ. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สผ. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ จึงขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกของเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเหล่านั้นด้วย
การปรับปรุงนโยบายคุกกี้
สผ. อาจมีการปรับปรุงนโยบายคุกกี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง และ สผ. จะมีการแจ้งนโยบายคุกกี้ที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว
ติดต่อเรา
ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
โทรสาร : ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๐
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@onep.go.th
เว็บไซต์ : https://www.onep.go.th

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายและแนวปฏิบัติด้านสารสนเทศ
นโยบายข้อมูล สผ.
นโยบายคุกกี้

นโยบายคุกกี้ (Cookies Policy)
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (https://www.onep.go.th/) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้ สผ. ใช้คุกกี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
คำนิยาม
คุกกี้ (Cookies) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่เว็บไซต์สร้างขึ้นและส่งไปเก็บไว้ที่เครื่องที่เข้าชมเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ของเครื่องนั้น ๆ ตัวอย่างเช่น การกำหนดค่าการใช้งานเว็บไซต์ ภาษาที่เลือกใช้เป็นอันดับแรก หรือการตั้งค่าอื่น ๆ
การทำงานของคุกกี้
เมื่อท่านเข้าสู่เว็บไซต์ต่าง ๆ แต่ละเว็บไซต์จะมีการจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงก์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่ท่านเข้าใช้งาน เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์
(Web Browser) ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์
การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยการเก็บคุกกี้ จะเป็นการจดจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้ คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และครั้งปัจจุบัน โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org
การใช้คุกกี้ของ สผ.
สผ. จะมีการเก็บข้อมูลคุกกี้ของผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์ของ สผ. เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน รวมทั้งนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สผ. ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถที่จะเลือก “ยอมรับ” หรือ “ไม่ยอมรับ” หรือ “ลบ” คุกกี้ด้วยตนเอง โดยการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เลือกที่จะไม่รับหรือลบคุกกี้ อาจส่งผลให้การทำงานบางอย่างบนเว็บไซต์ของ สผ. ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้องคุกกี้ที่ สผ. จัดเก็บ คือ Session Cookies ซึ่งเป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ สผ. เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้นและจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์
หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)
การจัดการกับคุกกี้
เว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน หรือทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่าน อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของ สผ. ทำให้ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ ซึ่ง สผ. จะไม่รับผิดชอบในกรณีดังกล่าว หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ของผู้ให้บริการเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) แต่ละราย เช่น Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Safari เป็นต้น
ท่านสามารถเข้าไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies
การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น
เว็บไซต์ของ สผ. อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของ สผ. ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ สผ. ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ จึงขอแนะนำให้ท่านเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกของเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียเหล่านั้นด้วย
การปรับปรุงนโยบายคุกกี้
สผ. อาจมีการปรับปรุงนโยบายคุกกี้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง และ สผ. จะมีการแจ้งนโยบายคุกกี้ที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น จึงขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว
ติดต่อเรา
ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถ.พระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๐๐
โทรสาร : ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๑๐
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ : saraban@onep.go.th
เว็บไซต์ : https://www.onep.go.th

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content