สผ. ร่วมบรรยายพิเศษ การประชุมเชิงปฏิบัติการ “Innovation Roadmap for Industrial Decarbonization”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ อาคารเอนกประสงค์ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ร่วมกับบริษัท

การประชุมเผยแพร่และรับฟังความเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรด้านการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับองค์กรภาคธุรกิจไทย

"สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมันประจำประเทศไทย (GIZ)

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 6/2565

สผ. โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านมลพิษ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัม

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัม สำหรับดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ

สผ. ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนเป้าหมาย “MISSION 2023”

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022

การประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบัน เพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (Thailand Country Planning Framework 2022-2026)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute:

การประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ครั้งที่ ๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9”

​เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 9 ณ

สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 4/2565

สผ. โดย กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10

พิธีลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation)

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ประเทศไทย กับนางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกา (Mrs. Simonetta Sommaruga) มนตรีแห่งสมาพันธ์