2 เมษายน 2566 ‘โลกสวย’ ด้วยมือเรา ร่วมเปลี่ยนผ่านสู่ ‘สังคมคาร์บอนต่ำ’

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (https://www.bangkokbiznews.com/environment/1060684) ทุกภาคส่วน ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิด ทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำไม่ใช่เป็นภาระ

วันที่ 1 เมษายน 2566 ของทุกปี วันข้าราชการพลเรือน

ความเป็นมา การเป็นข้าราชการต้องมาพร้อมทั้งความดีและความเก่ง และหากจะเป็นข้าราชการที่ดีและเก่งได้ จะมีองค์ประกอบอยู่ 4 ประการ วัตถุประสงค์ 1. มีความรู้ คือ มีความรู้ทั้งเชิงลึก

เลขาธิการ สผ.  บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”

📍   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) ในหัวข้อ

สผ. เสริมสร้างบุคลากร ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดโครงการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” เมื่อวันศุกร์ที่

สผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศไทย : ช่องว่างและการเสริมสร้างสมรรถนะ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

31 มีนาคม 2566 4 แนวทางลดคาร์บอนธุรกิจสายการบิน เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม

ที่มา : https://www.springnews.co.th/keep-the-world/836868 การเดินทางหรือการขนส่งทางอากาศ เป็นหนึ่งในกิจกรรมของมนุษย์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมาก

31 มีนาคม 2566 “การศึกษาชี้ว่า ‘พืชที่ถูกลืม’ ของแอฟริกา มีประสิทธิภาพในความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและโภชนาการ”

ที่มา : https://www.news-medical.net/news/20230329/Study-highlights-potential-of-Africas-forgotten-food-crops-for-climate-resilience-and-nutrition.aspx นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุพืชอาหารที่
Skip to content