จดหมายเหตุประจำปี

2020

27 ธันวาคม 2563 ภาคใต้ 3 จังหวัดยังเผชิญ “อุทกภัย” ได้รับผลกระทบ 30,428 ครัวเรือน

ที่มา : https://www.naewna.com/local/541442 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง
LinksLinks2