OPEN DATA

ข้อมูลในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการเผยแพร่ในระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

รายชื่อพื้นที่ที่ได้รับการประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ชื่อพื้นที่ ที่ตั้ง กฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้อง วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มและตอนที่ประกาศ วันบังคับใช้ และวันหมดอายุ Envi_Protected_Area ...
อ่านเพิ่มเติม
/

เมืองเก่า

ข้อมูลชื่อเมืองเก่า ที่ตั้ง เนื้อที่ วันที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า วันที่ประกาศเขตพื้นที่เมืองเก่า สถานะการจัดทำแผนแม่บทและผังแม่บทการอนุรักษ์และพัฒนาบริเวณเมืองเก่า ระดับเมือง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ระดับเมือง และหน่วยงานรับผิดชอบ ซึ่งสามารถแสดงในระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ได้ เมืองเก่า ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ย่านชุมชนเก่า

ข้อมูลของย่านชุมชนเก่า ประกอบด้วย ชื่อชุมชน ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และแสดงผลในรูปแบบของสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ได้ ย่านชุมชนเก่า ...
อ่านเพิ่มเติม
/

แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม เป็นข้อมูลแหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ของประเทศไทย ข้อมูลประกอบด้วย ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์ ลักษณะพื้นที่ ที่ตั้ง และความสำคัญของพื้นที่ แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ...
อ่านเพิ่มเติม
/

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์

แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ เป็นข้อมูลรายชื่อแหล่งธรรมชาติที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกทางธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ของท้องถิ่นในปีแห่งการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ข้อมูลประกอบด้วย ประเภทของแหล่งธรรมชาติ ชื่อสถานที่ พิกัดภูมิศาสตร์ ลักษณะพื้นที่ ที่ตั้งตำบลอำเภอจังหวัด และความสำคัญของพื้นที่  แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ ...
อ่านเพิ่มเติม
/
LinksLinks2