OPEN DATA

ข้อมูลในความรับผิดชอบของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีการเผยแพร่ในระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th) 

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งจัดเก็บในระบบฐานข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ Smart EIA (http://eia.onep.go.th) โดยมีรายละเอียด ได้แก่ ชื่อโครงการ เจ้าของโครงการ ประเภทโครงการ (ประกอบด้วย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน, เหมืองแร่, สำรวจผลิตปิโตรเลียม, พลังงาน, คมนาคม, อุตสาหกรรม, อุตสาหกรรมปิโตรเคมี, โรงกลั่นน้ำมัน และแหล่งน้ำและเกษตรกรรม) จังหวัดและภาคที่ตั้งโครงการเลขที่หนังสือเห็นชอบ วันที่ออกหนังสือเห็นชอบ เลขที่อ้างอิงโครงการ และนิติบุคคลผู้จัดทำรายงานฯ โครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

ระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประกอบด้วย ที่ตั้งของระบบ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ชื่อย่อของระบบ ประเภทของระบบ ปี พ.ศ. ที่ได้รับงบประมาณจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. ที่เปิดใช้งาน สถานภาพปัจจุบัน ปริมาณน้ำเสียที่รองรับได้ และแหล่งงบประมาณ) ระบบบำบัดน้ำเสียรวมที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ...
อ่านเพิ่มเติม
/

รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา

จำนวนรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในแต่ละปีงบประมาณ จำแนกตามประเภทโครงการ ประกอบด้วย อาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน พลังงาน เหมืองแร่ พัฒนาแหล่งน้ำและเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ปิโตรเคมี สำรวจและผลิตปิโตรเลียม และคมนาคม Proposed EIA project by month (October 2021) ...
อ่านเพิ่มเติม
/

ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (พืช)

ชนิดพันธุ์พืชที่มีท่อลำเลียงในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2549) ประกอบด้วย กลุ่มเฟิน กลุ่มพืชเมล็ดเปลือย และกลุ่มพืชดอก โดยระบุรายละเอียดของพืชแต่ละชนิดตามวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อไทย ลักษณะวิสัย และสถานภาพการถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย (พืช) ...
อ่านเพิ่มเติม
/

แหล่งธรรมชาติ

แหล่งธรรมชาติของประเทศไทย ประกอบด้วย ชื่อแหล่งธรรมชาติ จำแนกตามประเภทของแหล่งธรรมชาติ 10 ประเภท (ประกอบด้วย เกาะ แก่ง ภูเขา ถ้ำ น้ำตก โป่งพุร้อน แหล่งน้ำ ชายหาด ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีสัณฐาณและภูมิลักษณวรรณา) ระดับความสำคัญ (แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ และแหล่งธรรมชาติของท้องถิ่น) และที่ตั้งของแหล่งธรรมชาติ แหล่งธรรมชาติ ...
อ่านเพิ่มเติม
/
LinksLinks2