การเรียกดูหมวดหมู่

ไม่มีหมวดหมู่

สผ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการพิจารณา ศึกษา ติดตาม และเสนอแนะด้านพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30-12.00 น. สพ. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ในรูปแบบออนไลน์ โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทรรองเลขาธิการ สผ.

สผ. มุ่งเป้าขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์และพัฒนายุทธศาสตร์ขององค์กรในอนาคต

สผ. ร่วมกับ PACRIM เดินหน้ามุ่งเป้าหมายการขับเคลื่อนทางยุทธศาสตร์ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สผ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้บริหาร

EIA Monitoring Awards 2023

โครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่โครงการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (EIA Download

การประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย

สผ. เปิดรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ ในคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ

ผลการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

บทสรุปผู้บริหาร โครงการสำรวจการยอมรับและความเชื่อมั่นต่อระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
Skip to content