การประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย พ.ศ. 2565

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุม “TH-BIF กับทิศทางการบริหารจัดการข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่” ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเชื่อมต่อเครือข่ายคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. จัดโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับบริษัท คอนซัลแทนท์ ออฟ เทคโนโลยี จำกัด ที่ปรึกษาโครงการ ได้รับเกียรติจาก นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายและทิศทางการบูรณาการข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อตอบโจทย์การจัดการเชิงพื้นที่ ต่อเนื่องด้วยการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนา TH-BIF เพื่อตอบโจทย์การบริหารจัดการเชิงพื้นที่”

โดยสามารถรับชมผ่านทาง Facebook Live : https://www.facebook.com/CHMThailand