เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 (ขยายครั้งที่ 2)Download ประกาศกระทรวงฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557Download ร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี