การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ.เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีพุทธศักราช 2564

วันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การสัมภาษณ์ “รายการพูดจาประสาช่าง” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz.

วันศุกร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์

เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปในประเทศไทย…

เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

การเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ ๒๖ (COP…

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.)

สผ.เข้าร่วมประชุม ทีมโฆษกกระทรวง ฯ เดินหน้างานสื่อสารพัฒนาศักยภาพงานด้านประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายปิ่นสักท์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมหารือเพื่อเตรียมการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยพิเศษ (ครั้งที่ ๓)

เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
LinksLinks2