การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการจัดทำ โครงการอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี และเคมี

สผ. โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)

การประชุมหารือการเข้าร่วมกลุ่ม High Ambition Coalition (HAC) for Nature and People

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (ผอ.กลช.)

การประชุมโครงการการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย (Increasing resilience to climate change impacts in marine and coastal areas along…

สผ. และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) จัดการประชุมเปิดตัวในระดับพื้นที่

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านการบริหารจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมุ่งสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud…

สผ. กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัด Platform แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการ

เลขาธิการ สผ. ร่วมพิจารณาแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตของประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล

การประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change)ในภาคเกษตรไทย

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล

การประชุม คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ.
LinksLinks2