การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

การประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.)

การประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) นายวราวุธ ศิลปอาชา

การประชุมหารือ เรื่อง (ร่าง) ตัวชี้วัดการประเมินผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน (กองทุนสิ่งแวดล้อม)…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง

การประชุมคณะอนุกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐ อาคารทิปโก้ ๒ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านน้ำ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ ห้องประชุมอาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

การประชุมสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรม (ทำ) ทำไม?” ผ่านระบบออนไลน์ (WebEx)

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ อาคารทิปโก้ ๒ และผ่านระบบออนไลน์ (WebEx) นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
LinksLinks2