การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน EIA เรื่อง “แนวทางปฏิบัติการพิจารณารายงาน EIA โครงการปิโตรเคมี”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน

การประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕

เลขาธิการสผ. ให้สัมภาษณ์ ในประเด็นการถ่ายทอดแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) ได้ว่าจ้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ ๒๓ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง…

นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศไทย

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ภายใต้โครงการจัดทำแนวทาง การถ่ายทอดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)

การประชุม เรื่อง การเผยแพร่แนวทางการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดประชุม เรื่อง

การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๖๔

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔เวลา ๐๘.๓๐ น. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ.

การสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานการสิ่งแวดล้อมเมืองและพื้นที่สีเขียวชุมชนเมือง เพื่อ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กชพ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ กันยายน 2564 เวลา ๐๙.๓๐ น. ห้องประชุม ๑๐๐๓ ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์
LinksLinks2