การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัม

สผ. โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อทางเลือกเชิงนโยบายของอุตสาหกรรมผลิตกรดไนตริกและคาโปรแลคตัม สำหรับดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศ

การประชุมรับฟังความเห็นต่อกรอบการดำเนินงาน ๕ ปี ของสถาบัน เพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙ (Thailand Country Planning Framework 2022-2026)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) ร่วมกับสถาบันเพื่อการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลก (Global Green Growth Institute:

การประชุมคณะทำงานจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. ๒๐๒๐ ครั้งที่ ๔

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA ครั้งที่ 9”

​เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565สผ. โดย กองพัฒนาระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง การทบทวนโครงการ กิจการหรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงาน EIA” ครั้งที่ 9 ณ

พิธีลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation)

วันนี้ (24 มิถุนายน 2565) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ประเทศไทย กับนางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกา (Mrs. Simonetta Sommaruga) มนตรีแห่งสมาพันธ์

สผ. ติดตามผลการดำเนินงานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ.

สผ. โดย กองติดตามประเมินผลสิ่งแวดล้อม (กตป.) จัดประชุมคณะทำงานจัดการเรื่องร้องเรียน สผ. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 โดยมี

การประชุม National Workshop on Implementation of Nationally Determined Contributions in Thailand: Updates, Issues and Options

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง ASOKE 1 โรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 Hotel นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สผ.เข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เนื่องในวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเนื่องในวันนกอพยพโลก ประจำปี พ.ศ. 2565

สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนขนาดเล็ก (Small Grant Fund) ในการจัดกิจกรรมวันนกอพยพโลก ในหัวข้อ (Theme) “ลดแสงไฟ เพื่อให้ทางนก หลังตะวันตกดิน” (Dim the Lights

สผ. เข้ารับการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบการลด คัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เข้าตรวจประเมินหน่วยงานต้นแบบฯ ณ ที่ทำการชั่วคราว สผ. อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 2