การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

เลขาธิการ สผ.  บรรยายพิเศษ หลักสูตร ปธส.10 ในหัวข้อ“ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ความท้าทายและการแก้ไข”

📍   เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นวิทยากรหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 (ปธส.10) ในหัวข้อ

สผ. เสริมสร้างบุคลากร ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

สผ. โดยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดโครงการฝึกอบรม “การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินงานในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)” เมื่อวันศุกร์ที่

สผ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศไทย : ช่องว่างและการเสริมสร้างสมรรถนะ

วันที่ 31 มีนาคม 2566 สผ. โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ร่วมกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ)

สผ. จัด Workshop สร้างความเข้าใจ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย ดร.จิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

คณะกรรมการ กพร.สผ. ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานและกำหนดทิศทางการพัฒนาองค์การ

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สผ. ครั้งที่ 2/2566 จัดโดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีรองเลขาธิการ สผ. (นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร) รวมทั้ง

KM Day : Petrochem ONEP ครึ่งวัน…ทันเหตุการณ์ EP.1 “การบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง”

สผ. โดยกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กลุ่มงานปิโตรเคมี ได้จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management; KM) เรื่อง การบริหารจัดการสารอินทรีย์ระเหย (VOCs) ในเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดระยอง เมื่อวันที่

รองเลขาธิการ สผ. ร่วมเสวนาหัวข้อ“The Blue Carbon and Blue finance: The Sustainable Way for Achieving Net Zero”

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เสวนาหัวข้อ “The Blue Carbon and Blue finance: The Sustainable Way for Achieving Net Zero” ร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

สผ. ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่ประเด็นยุทธศาสตร์

สผ. โดยกลุ่มงานแผนงานและงบประมาณ สำนักงานเลขานุการกรม ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดวิสัยทัศน์ พันธกิจ สู่ประเด็นยุทธศาสตร์ และรายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ สผ. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2566

สผ. ขับเคลื่อนการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ พ.ศ. 2564 – 2573

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการนโยบายและแผนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10

สผ. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่1/2566

กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 29 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2
Skip to content