ชุมชนต้นแบบ “เทศบาลตำบลบ้านคลอง” เปลี่ยนขยะเป็นเชื้อเพลิง

“ขยะ” เป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราหลงลืมว่าตัวเราเป็นผู้ก่อให้เกิดขยะ จากความต้องการความสะดวกสบาย จนทำให้มีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับการกำจัดขยะที่ผิดไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือหลักวิชาการ

ลดโลกร้อนด้วย Carbon Neutrality และ Net Zero Emissions

ในการประชุม COP26 หรือ การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ มีผู้แทนจากกว่า 200

เปิดภารกิจสำคัญใน “การอนุรักษ์นกแก้วโม่งฝูงสุดท้าย สัตว์ใกล้สูญพันธุ์” ของชุมชนวัดสวนใหญ่

ภาพนกแก้วโม่งเกาะบนต้นยางนาสูงเสียดฟ้าในวัดสวนใหญ่ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เป็นภาพคุ้นตาของชาวบ้านแถวนั้น แต่การขยายตัวของเมืองทำให้แหล่งอาหารของนกประจำถิ่นนี้ลดลงไปเรื่อยๆ

คาร์บอนเครดิต กลไกลดก๊าซเรือนกระจก

ที่มาภาพ : https://ukcop26.org เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ประเทศไทยและสมาพันธรัฐสวิสได้ลงนามร่วมกันในข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสเพื่อจุดประสงค์ในการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต ณ กรุงเบิร์น

E-Waste ขยะใกล้ตัวที่รอการแก้ปัญหา

Image by Maruf Rahman from Pixabay ปัจจุบัน ปัญหาขยะที่สำคัญที่อยู่ใกล้ตัวและเป็นขยะอันตรายที่กำจัดยากแอบซ่อนอยู่ ขยะที่ว่า คือ โทรศัพท์มือถือ แท็บแล็ต และอุปกรณ์เสริมต่างๆ คอมพิวเตอร์

กว่าจะมาเป็น 3 มงกุฎแห่งยูเนสโก

โอกาสที่ประเทศไทยจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นดินแดนแห่ง 3 มงกุฎทางธรรมชาติของยูเนสโก (The UNESCO Triple Crown) หรือเป็นพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ตามโปรแกรมขององค์การเพื่อศึกษา วิทยาศาสตร์

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเชิงพี้นที่ “ลุ่มน้ำยม” อย่างเป็นระบบ

น้ำ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นผลิตผลจากธรรมชาติที่ไม่สามารถผลิตเพิ่มหรือลดปริมาณที่มีอยู่ในธรรมชาติได้เองตามต้องการ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

“ป่าในเมือง” (Urban Forest)

ในปัจจุบัน เมืองมีการขยายตัวเข้าไปในพื้นที่ชนบท รวมถึงประชาชนต้องการย้ายถิ่นฐาน   เข้ามาอยู่อาศัยในตัวเมืองมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเมืองหลวงของประเทศ คือ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  หรือตัวเมืองระดับจังหวัด

Critical Knowledge: สผ. มีส่วนร่วมกับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก

การขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก ประเทศภาคีจะต้องเป็นเจ้าของอธิปไตยในพื้นที่นั้น ๆ ได้พิจารณาเห็นว่าพื้นที่หรือสถานที่เหล่านั้นมีความเหมาะสมและควรได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโก (UNESCO)

Critical Knowledge: สผ. กับการเข้าร่วมการประชุม COP 26  

การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP: UN Climate Change Conference of the Parties) มีกำหนดจัดการประชุมขึ้นทุกปี และหมุนเวียนสถานที่จัดไปยังภูมิภาคต่างๆ
Skip to content