ข้าวอินทรีย์กับวิถีการอนุรักษ์นกกระเรียนพันธุ์ไทย

ประชากรนกกระเรียนพันธุ์ไทยได้หวนกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้ง เนื่องมาจากความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และชุมชนท้องถิ่น ภายใต้การดำเนินงาน

พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช: กลไกการบริหารจัดการความหลากหลายของพืชอย่างยั่งยืน

การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับความหลากหลายของพืช หรือเรียกว่าพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช เป็นการดำเนินงานโดย Plantlife International และ IUCN โดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์

ขยะทะเล…แก้ได้ที่ตัวเรา

ไทยติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลก ซึ่งมีปริมาณมากถึง 22.8 ล้านกิโลกรัม (ข้อมูล ณ ปี 2564) ขยะทะเลที่เราเห็นเวลาไปเที่ยวหรือตามข่าวมีต้นกำเนิดหลัก ๆ มาจากบนบก 80%

รู้จัก-ระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม

การให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการวางแผนหรือตัดสินใจ ปัจจุบันได้มีการนำระบบบัญชีเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อม (The System of Environmental-Economic Accounting; SEEA) มาใช้เป็นเครื่องมือหนึ่ง

การจัดการมูลฝอยติดเชื้อจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองศรีราชา

ประเทศไทยเผชิญการระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2563 โดยในเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 พบการระบาดระลอกใหม่ที่เร็วกว่าและรุนแรงกว่าระลอกแรก และรูปแบบการระบาดเปลี่ยนแปลงไป

สกุลเงินดิจิตอลกับต้นทุนการใช้พลังงาน

ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่าสกุลเงินดิจิตอลในวันนี้กำลังมีความร้อนแรงเนื่องมาจากความผันผวนอย่างหนักในด้านราคาที่ทำการซื้อขายกันในแพลตฟอร์มต่างๆหลายท่านอาจคุ้นเคยหรือเคยได้ยินชื่อสกุลเงินดิจิตอลทั้ง 7

ก้าวสู่อนาคตกับนวัตกรรม E-Fund Map

กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลไกทางการเงินที่สนับสนุนงบประมาณให้กับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs)

น้ำพางโมเดล คืนชีวิตใหม่ให้ป่าเมืองน่าน

วิกฤติไฟป่าเป็นปัญหาต่อเนื่องที่พบเป็นประจำทุกปี โดยเฉพาะในจังหวัดทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ไฟป่าทำลายพื้นที่ผืนป่าธรรมชาติเป็นจำนวนมาก แต่ชาวบ้านในตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
Skip to content