จดหมายเหตุประจำปี

2019

การประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ
LinksLinks2