แท็กการท่องเว็บ

บทความสิ่งแวดล้อม

ร่างพระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พิมพ์เขียวของความยั่งยืนทางชีวภาพ

ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมีสิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่มีมากมายและแตกต่างกันทั่วโลก หรือการมีชนิดพันธุ์ (species) สายพันธุ์ (genetic) และระบบนิเวศ

กลุ่มป่าแก่งกระจาน มรดกโลก มรดกแห่งมวลมนุษยชาติ

กว่า 16 ปี ที่ประเทศไทยมุ่งมั่น ผลักดันพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก ถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2562

เดินหน้าขับเคลื่อนแผนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน

หลายประเทศทั่วโลก กำลังเผชิญปัญหาสิ่งแวดล้อมรอบด้านในระดับที่เกินขีดความสามารถที่จะรับมือได้ บางพื้นที่กำลังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ปัญหาระบบนิเวศ วิกฤตภูมิอากาศ ฯลฯ ปัญหาที่เกิดขึ้น

การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

"การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ" สร้างผลกระทบ สร้างความเสียหายในขอบเขตที่กว้างขึ้นและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกปี และยังได้ลุกลามไปถึงความหลากหลายทางชีวภาพ ระบบนิเวศ
Skip to content