แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม