เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563พ.ศ. ….

          เมืองพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับหนึ่งในแถบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ซี่งในอดีตที่ผ่านมาเมืองพัทยามีการพัฒนาและขยายตัวทางด้านการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ชุมชนเจริญเติบโตเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และได้ขยายตัวขึ้นสู่พื้นที่สูงและพื้นที่รอบนอกเมืองพัทยา นำมาซึ่งปัญหาการคุกคามและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ ความเสื่อมโทรมของแหล่งทรัพยากร ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และปัญหาสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ในขณะนั้น) เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ดังกล่าวไว้แต่เบื้องต้น เพื่อลดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนา จึงได้ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ประกาศให้เมืองพัทยาเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา

          จากการติดตามผลการดำเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดชลบุรี พบว่า ตลอดระยะเวลาการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมามีความสัมฤทธิ์ผล โดยสามารถลดระดับของความเสื่อมโทรมที่เกิดต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงได้ในระดับหนึ่ง ตลอดจนหลายฝ่ายเห็นว่าสามารถคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของพื้นที่ดังกล่าวได้ และเห็นควรให้ประกาศเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมต่อไป โดยปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม แต่เมื่อเวลาผ่านไปการพัฒนาและการเติบโตในพื้นที่เมืองพัทยาได้มีการพัฒนาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการประชุมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่ที่ผ่านมา ได้เสนอแนะให้ขยายเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เมืองพัทยาให้ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนบนแผ่นดินของอำเภอบางละมุงและอำเภอสัตหีบ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ออกประกาศกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฉบับปัจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในท้องที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 137 ตอนพิเศษ 170 ง ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 มีระยะเวลาใช้บังคับ 5 ปี โดยเจตนารมณ์ของการออกประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี คือ 1) เพื่อแก้ไขและฟื้นฟูปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2) เพื่อป้องกันเหตุแห่งปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติทั้งทางตรงและทางอ้อม และ 3) เพื่อการอนุรักษ์และคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทั้งบนแผ่นดินและน่านน้ำทะเลให้เกิดความยั่งยืน โดยการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในเรื่องที่ไม่มีการกำหนดในกฎหมายอื่น เช่น การกำหนดมาตรการควบคุมการก่อสร้างสำหรับอาคารที่อยู่ใกล้แนวชายฝั่ง ให้สามารถก่อสร้างได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด การปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การประกอบกิจกรรม/กิจการต่าง ๆ เช่น การประกอบกิจการเรือภัตตาคาร เรือสถานบริการ หรือการเดินท่องเที่ยวใต้ทะเล การเล่นเรือสกู๊ตเตอร์ เจ็ตสกี สกีน้ำ ให้สามารถทำได้ในบริเวณที่เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด การกระทำใด ๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพตามธรรมชาติของพื้นที่หาด เว้นแต่การดำเนินการของราชการ หรือการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งในที่ดินกรรมสิทธิ์ของเอกชน รวมทั้งการกำหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการที่จะต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เป็นต้น

          ในปี 2566 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อติดตามผลการดำเนินการตามประกาศกระทรวงฯ จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพื่อให้ทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคในการใช้บังคับมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อนำมาเป็นข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรอนุรักษ์ ผู้ประกอบการเครือข่ายอนุรักษ์ ประชาชน และภาคเอกชน ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวมจำนวน 79 ฉบับ (ในระหว่างวันที่ 16 -30 พฤศจิกายน 2566) เมื่อครบกำหนดการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมีประกาศกระทรวงฉบับนี้ คือ ประกาศกระทรวงฯ จะเป็นกลไกหนึ่ง และเป็นแนวทางในการบริหารจัดการและดำเนินการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ได้ เป็นผลดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่บริเวณทะเลเนื่องจากมีการลดสิ่งก่อสร้างบริเวณดังกล่าวลง ช่วยคัดกรองโครงการ/กิจกรรมที่จะดำเนินการในพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ แต่ควรพิจารณาตามความเหมาะสม บริบทของพื้นที่และศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาพิจารณาปรับปรุงร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ ซึ่งกระบวนการในการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ ยังมีการดำเนินการอีกหลายขั้นตอน กล่าวคือ การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ การวิเคราะห์ประมวลผล การนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม การนำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินการและอาจจะไม่ทันกับประกาศกระทรวงฯ ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันที่จะสิ้นสุดการใช้บังคับในวันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ดังนั้น เพื่อเป็นการกำหนดพื้นที่ที่ให้ใช้มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่เมืองพัทยา และน่านน้ำโดยรอบ และการกำหนดมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมให้เกิดความต่อเนื่องเพื่อการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ สผ. จึงได้จัดทำ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2563 พ.ศ. …. โดยมีสาระสำคัญ คือ การขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศที่ใช้ในปัจจุบัน (ประกาศกระทรวง ปี 2563) ออกไปอีก 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 24 กรกฎาคม 2570 ทั้งนี้ หากร่างประกาศกระทรวงฯ ฉบับใหม่ สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ทันก่อนประกาศกระทรวงฯ ฉบับที่ขยายระยะเวลา ก็จะยกเลิกประกาศกระทรวงฯ ฉบับขยายระยะเวลา

          เพื่อให้การรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการจัดทำร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ ดังกล่าว ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สผ. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ www.onep.go.th ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยท่านสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฎตามไฟล์ที่แนบ และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นไปที่ E-mail : Protect@onep.go.th หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือ ทางไปรษณีย์ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อาคารสำนักงานชั่วคราว 118/1 อาคารทิปโก้ 2 ชั้น 8 ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทร./โทรสาร. 0 2265 6572 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Protect@onep.go.th

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content