การเรียกดูหมวดหมู่

ประกาศประกวดราคา

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานดูแลห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและงานดูแลห้องประชุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เครือข่ายนกอพยพปากแม่น้ำกระบี่ จังหวัดกระบี่

ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อความหลากหลายทางชีวภาพ : การพัฒนากลไกทางเศรษฐศาสตร์และมาตรการจูงใจในการอนุรักษ์นกอพยพและใช้ประโยชน์ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกอพยพอย่างยั่งยืน

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตของงานจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม

ขอบเขตของงานจ้างโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมDownload