การเรียกดูหมวดหมู่

ประกาศประกวดราคา

ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (วิธีเฉพาะเจาะจง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สผ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (วิธีเฉพาะเจาะจง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สผ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)Download

ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่ อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่ อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

เผยแพร่แผนการจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เผยแพร่แผนการจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2)

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) โครงการจัดทำเป้าหมายและแนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด ฉบับที่ 2 (NDC2)Download

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566Download

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการศึกษาจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการศึกษาจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ....Download

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (656 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ (656 หน่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

ประกวดราคาจ้างต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างโครงการบำรุงรักษาระบบงานพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ข้อมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Smart EIA Plus) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download