การเรียกดูหมวดหมู่

ประกาศประกวดราคา

ขอบเขตของงานจ้างเหมา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565

ขอบเขตของงานจ้างเหมา จัดกิจกรรมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565Download

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม เนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

รายละเอียดและข้อกำหนดโครงการ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ

รายละเอียดและข้อกำหนดโครงการ โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติDownload

ประกวดราคาจ้างจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดโครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดหาระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565Download

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR) โครงการจัดหาระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบ

ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR) โครงการจัดหาระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์ และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบDownload

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม

ข้อกำหนดโครงการ (TOR) โครงการพัฒนาแนวทางการประเมินความคุ้มค่าเพื่อสนับสนุนการปฏิบติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อมDownload

ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจัดทำเอกสารวิชาการสถานการณ์สิ่งแวดล้อม และเอกสารเผยแพร่อื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)procurement-20211109-1557Download