คลังเก็บรายเดือน

August 2021

สผ. จัดกิจกรรมเนื่องในวันการจัดการความรู้ สผ. (ONEP KM Day) “เทคนิคการสื่อสารในสถานการณ์ New Normal…

เมื่อวันพฤหัสบดีที ๒๖  สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การประชุมเสวนา “ทศวรรษแห่งการฟื้นโลก เพื่อธรรมชาติอยู่ได้และเรารอด”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) จัดการประชุมเสวนา

การประชุมเผยแพร่มาตรการ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)

การประชุมเผยแพร่มาตรการ และเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.)
LinksLinks2