เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางแก้ว ตำบลแหลมใหญ่ตำบลบางจะเกร็ง และตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….

          บริเวณปากแม่น้ำแม่กลอง เป็นที่ตั้งของพื้นที่ชุ่มน้ำดอนหอยหลอด จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำลำดับที่ 1,099 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2544 มีเนื้อที่ 546,875 ไร่ เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเลที่มีลักษณะทางธรรมชาติที่หาได้ยากและแตกต่างจากพื้นที่อื่น คือ เป็นหาดเลนผืนใหญ่ติดต่อกันกว้างประมาณ 4 กิโลเมตร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของหอยหลอด (Solen regularis) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของพื้นที่ รวมทั้ง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยที่สำคัญของนกอพยพในภูมิภาคอาเซียนและนกชายเลนหลากหลายชนิด แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะมีสภาพเสื่อมโทรมลง สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจากการขยายตัวของชุมชน การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม การสร้างร้านอาหารรุกล้ำลงไปในทะเล การกัดเซาะชายฝั่ง และการลดลงของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหอยหลอด ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจและไม่พบมากนักตามชายฝั่งทะเลอ่าวไทยแห่งอื่น สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 และมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อที่จะกำหนดให้บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และได้ดำเนินการจัดทำ “ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ตำบลบางแก้ว ตำบลแหลมใหญ่ ตำบลบางจะเกร็ง และตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ….” โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2553 เรื่อยมา

          ดังนั้น เพื่อเป็นการรับฟังความคิดเห็นครอบคลุมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเป็นข้อมูลประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562 สผ. จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.onep.go.th ในระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2566 โดยสามารถพิจารณาเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ และขอได้โปรดแสดงความคิดเห็นไปที่ E-mail : Protect@onep.go.th หรือ แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์ หรือทางไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 118/1 อาคารทิปโก้ 2ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ (กลุ่มงานพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์/โทรสาร 0 2265 6572

แบบสำรวจความคิดเห็นออนไลน์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content