TOR โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางระบบดิจิทัล

procurement-tor-20211007-eia