แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2570

onep-digital-plan-66-80