การเรียกดูหมวดหมู่

วันสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ของทุกปี วันตั้งถิ่นฐานโลก (World Habitat Day)

ความเป็นมา วันตั้งถิ่นฐานโลก เริ่มขึ้นในปี 1989 วันตั้งถิ่นฐานโลกเป็นการปฏิบัติกันทั่วโลกภายใต้ การแก้ปัญหาตามแผน 40/202 ในวันที่ 17 ธันวาคม 1985 จึงได้ตั้งให้วันจันทร์แรกของเดือน ตุลาคม

วันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกันยายน วันอนุรักษ์ทะเลโลก

ความเป็นมา วันอนุรักษ์ทะเลโลกซึ่ง IMO หรือ International Maritime Organization กําหนดจัดงาน ในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนทุกปี วัตถุประสงค์

วันที่ 22 กันยายน ของทุกปี World Car Free Day

ความเป็นมา องค์กรมากกว่า 50 องค์กรในประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ กําหนดให้วันที่ 22 กันยายน เป็นวัน World Car Free Day โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ ส่วนบุคคล

วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี วันประมงแห่งชาติ

ความเป็นมา สหกรณ์ประมงสมุทรสาครได้ทําหนังสือลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2525 ถึงนายกรัฐมนตรี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เสนอให้รัฐบาลกําหนดวันประมงแห่งชาติขึ้นเพื่อให้เป็นกําลังใจในการ

20 กันยายน 2565 : วันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติ

วันนี้เมื่อ 27 ปีก่อน หรือเมื่อ วันที่ 20 กันยายน ปี พ.ศ.2537 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จประพาส ทางเรือจากท่าเรือผ่านฟ้าลีลาศไปจนถึงประตูท่าไข่

วันที่ 18 กันยายน วันสถาปนากรมป่าไม้

ความเป็นมา จากปัญหาการอนุญาตสัมปทานทําไม้ของเจ้าผู้ครองนครทางภาคเหนือ พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงมีพระราชดําริที่จะรวบรวมอํานาจการจัดการป่าไม้ทั้งหมดมาไว้ที่ ราชการส่วนกลาง

วันที่ 16 กันยายน วันโอโซนโลก (World Ozone Day)

วันสำคัญวันนี้ ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้ทั่วโลก ตระหนักถึงความสำคัญของ “โอโซน” ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์ไม่ให้ลงมาพื้นผิวโลกมากเกินไป

สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน เป็นวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด (Clean Up The World Day)

สถานการณ์ขยะในภาพรวมทั่วโลก เป็นอีกหนึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่น่าเป็นห่วง เพราะมีแนวโน้มที่รุนแรงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะปัญหาขยะตกค้าง ย้อนกลับไปเมื่อปีพ.ศ. 2562 รายงาน Waste Generation

13 กันยายน 2564 : วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์ ลำดับที่ 110

 "พื้นที่ชุ่มน้ำ" ซึ่งหมายถึง พื้นที่ที่มีลักษณะทางภูมิประเทศหลากหลาย ทั้งที่เป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ชื้นแฉะ หรือเป็นแหล่งน้ำนิ่งและน้ำไหล เป็นน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม

วันที่ 1 กันยายน ของทุกปี วันสืบ นาคะเสถียร

ความเป็นมา สืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี แลกชีวิตของ ตนเองเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 เพื่อปลุกจิตสํานึกของคนในสังคมให้ตื่นขึ้น ให้รับทราบความ