การเรียกดูหมวดหมู่

วันสิ่งแวดล้อม

วันวิสาขบูชา ของทุกปี วันต้นไม้ประจําปีของชาติ

ความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ.2481 กรมป่าไม้ได้มีการชักชวนข้าราชการ ประชาชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันชาติ คือ วันที่ 24 มิถุนายน 2481 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีการปลูกต้นไม้ตามแบบฉบับที่ทํากัน

วันที่ 22 เมษายน ของทุกปี วันคุ้มครองโลก (Earth Day)

ความเป็นมา วันคุ้มครองโลกถือกําเนิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 27 ปีก่อน ในวันที่ 22 เมษายน 2513 นักอนุรักษ์ธรรมชาติกลุ่มหนึ่งได้จัดให้มีการแสดงพลังครั้งใหญ่ เพื่อปลุกเร้าจิตสํานึกเกี่ยวกับปัญหา

วันที่ 12 เมษายน ของทุกปี วันป่าชุมชนชายเลนไทย

ความเป็นมา ป่าชายเลน เกิดจากตะกอนที่มากับแม่น้ำสะสมรวมตัวกันเป็นหาดเลนกว้าง บริเวณรอยต่อ ของทะเลกับพื้นดิน ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและสัตว์บก โดยปัจจุบันป่าชายเลนถูกรุกล้ำทําให้

วันที่ 7 เมษายน ของทุกปี วันอนามัยโลก

ความเป็นมา วันที่ 7 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่องค์การสหประชาชาติ ได้กําหนดให้เป็นวันอนามัยโลก เพื่อให้สมาชิกทุกประเทศ ได้ใช้เป็นโอกาสรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนัก

วันที่ 23 มีนาคม ของทุกปี วันอุตุนิยมวิทยา

ความเป็นมา องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ได้กําหนดให้วันที่ 23 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันอุตุนิยมวิทยา โลก” ซึ่งในแต่ละปีองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกจะเฉลิมฉลองด้วยการเสนอบทความพิเศษในหัวข้อที่

วันที่ 22 มีนาคม ของทุกปี วันน้ำโลก (World Water Day) และวันอนุรักษ์โลก

ความเป็นมา จากการที่น้ำจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น สมัชชาใหญ่สหประชาชาติได้ประกาศในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2536 กําหนดให้วันที่ 22 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันน้ำโลก” โดยเริ่มต้นในปี 2536 เป็นปีแรก

วันที่ 21 มีนาคม ของทุกปี วันป่าไม้โลก

ความเป็นมา ป่าไม้เป็นแหล่งอาหารที่สําคัญของทั้งมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิต ทุกชนิด ปัจจุบันนี้ป่าไม้ถูกทําลายไปเป็นจํานวนมาก ก่อให้เกิดผลกระทบต่างๆ ทั้งมนุษย์และสัตว์

วันที่ 13 มีนาคม ของทุกปี วันช้างไทย

ความเป็นมา วันช้างไทย เกิดจากการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานองค์การภาครัฐและเอกชนที่ทํางานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี “วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก” (World Wetlands Day) สำนักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ได้กำหนดรูปแบบจัดกิจกรรมภายใต้หัวข้อ “Wetlands Action for People and Nature”