การเรียกดูหมวดหมู่

วันสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 กันยายน วันประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาแรมซาร์

ความเป็นมา พันธกรณีของ อนุสัญญาแรมซาร์ (Ramsar Convention) หรือ “อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีความสําคัญระหว่างประเทศ

วันที่ 28 มิถุนายน อุทยานแห่งชาติเขาสามร้อยยอดได้รับการประกาศ เป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรก

ความเป็นมา เขาสามร้อยยอด เป็นชื่อที่มีตํานานเล่าว่า พื้นที่แถบนี้เคยเป็นทะเลมีหมู่เกาะน้อยใหญ่เรียง รายกัน
LinksLinks2