การเรียกดูหมวดหมู่

วันสิ่งแวดล้อม

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ “วันรักนกเงือก”

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ "วันรักนกเงือก" นกเงือกสำคัญอย่างไร เหตุใดต้องรักนกเงือก เป็นสัญลักษณ์แห่งรักแท้ เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ เป็นนักปลูกป่ามือฉมัง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก

วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก (World Wetlands Day) ตรงกับวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2514 นานาชาติได้ร่วมยกร่างและลงนามในการรับรอง

วันที่ 14 มกราคม ของทุกปี วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ

ความเป็นมา ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สําคัญของชาติ ให้ประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่ประชาชน ช่วยรักษา ความสมดุลของภาวะแวดล้อมและป้องกันภัยธรรมชาติซึ่งนําความเสียหายอย่างร้ายแรง

วันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

ความเป็นมา ในอดีตประเทศไทยได้ชื่อว่า มีทรัพยากรที่สมบูรณ์มากที่สุด พื้นที่อุดมไปด้วย ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ปัจจุบันเหลือพื้นที่ป่าเพียง 17% ของพื้นที่ประเทศ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง (Thungyai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries)

แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง (Thungyai – Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuaries) มีพื้นที่รวม 4,017,087 ไร่ หรือ 6,427.34 ตารางกิโลเมตร

วันที่ 9 – 13 ธันวาคม สัปดาห์อนุรักษ์มรดกโลก

ความเป็นมา พื้นที่มรดกโลก (World Heritage) หมายถึงพื้นที่ที่มีหรือเป็นตัวแทนทรัพยากรธรรมชาติ หรือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีความเด่นในระดับโลก ซึ่งอาจประกอบด้วยวิวัฒนาการ ทางประวัติศาสตร์ของโลก

4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย

ย้อนกลับไป เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม ปี พ.ศ. 2532 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดํารัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เข้าเฝ้าถวายพระพร

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 : วันก่อตั้งอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเเหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติ

วันสำคัญวันนี้ เป็นวันเริ่มต้นของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองเเหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติ ด้วยความตระหนักถึงผลกระทบเเละภัยคุกคามต่อเเหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเเละทางธรรมชาติ

วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี วันอนุรักษ์พลับพลึงธาร

ความเป็นมา พลับพลึงธารเป็นหนึ่งเดียวในโลกมีกระจายพันธุ์ในจังหวัดระนองและจังหวัดพังงาที่เคยพบเห็นได้ทั่วไป แต่ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันพลับพลึงธารลดลง

21 ตุลาคม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระปณิธานอย่างแรงกล้าจะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยพระองค์มาตลอดพระชนม์ ทรงให้ความสำคัญในการบำรุงรักษามากกว่าการปลูก
Skip to content