การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม กพร.

กพร. จัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564

สผ. โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา

กพร. จัดประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ครั้งที่ 1/2564

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดประชุมคณะทำงานการกำกับดูแลองค์การที่ดี สผ. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม

กพร. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน”

สผ.โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “การบริหารองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 อย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1001 อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2

กพร. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และการบริหารความเสี่ยงทุจริต”

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านทุจริต : กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต