การเรียกดูหมวดหมู่

ร่างกฎหมายที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่ และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณท้องที่ตำบลตลิ่งงาม ตำบลบ่อผุด ตำบลมะเร็ต ตำบลแม่น้ำ ตำบลหน้าเมือง ตำบลอ่างทอง ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย และตำบลเกาะพะงัน ตำบลบ้านใต้ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557

ประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯจังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557 (ขยายครั้งที่ 2)Download ประกาศกระทรวงฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พ.ศ. 2557Download ร่างประกาศกระทรวงฯ ขยายระยะเวลาฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2560

จังหวัดภูเก็ตมีความหลากหลายของระบบนิเวศ และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทำให้จังหวัดภูเก็ตได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการปรับปรุงประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เพื่อประกอบการปรับปรุงประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมDownload

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

เปิดรับฟังความเห็น (เพิ่มเติม) ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ พ.ศ. ….

สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กำหนดให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ มีหน้าที่และอำนาจตามมาตรา 10 (1)