การเรียกดูหมวดหมู่

ร่างกฎหมายที่เปิดรับฟังความคิดเห็น

รายงานผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบจาก (ร่าง) พระราชบัญญัติความหลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. ….

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดให้มีการเผยแพร่และรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง)

เปิดรับฟังความเห็น (เพิ่มเติม) ต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน…

สืบเนื่องมาจากพระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน 2562

การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. …. (รายมาตรา)

แบบสอบถามรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... (รายมาตรา) (ร่าง)

การประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. ….

กำหนดการการประชุมรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ต่อ (ร่าง) พระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. .... ทั่วประเทศ ทั้งหมด ๕ ครั้ง
LinksLinks2