การเรียกดูหมวดหมู่

ข่าวกิจกรรม สผ.

สผ. – ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมพัฒนา Smart EIA Regulatory Screening System

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 

พิธีมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมแนวทางการบูรณาการ ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ…

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่

การประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสาน การจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า…

คณะทำงานประชาสัมพันธ์และประสานการจัดการข้อร้องเรียนแก่ประชาชนในการรื้อถอน ทุบอาคารเก่า และก่อสร้างอาคารใหม่ ของ สผ.

สผ.จัดการประชุมร่วมคณะอนุกรรมการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร. รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ

การประชุมคณะกรรมการ อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สผ. จัดประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่” ครั้งที่ ๓

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กวผ.) จัดการประชุมเรื่อง

สผ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ…

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

ทส.แถลง”โครงการประชาสัมพันธ์ลดขยะทะเล ผ่านสื่อรณรงค์ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงภาพยนตร์ Honda Ultimate Screen ๑ ชั้น ๕ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ นายยุทธพล

สผ.จัดการประชุมคณะอนุกรรมการความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านการประสานท่าทีเจรจาและความร่วมมือระหว่างประเทศ…

เมื่อวันพุธที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

สผ.…

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารเพชร ชั้น ๑ กรมทรัพยากรธรณี ดร.รวีวรรณ ภูริเดช
LinksLinks2