วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2565

Book Cover: วารสารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม 2565

สันติสุข คน นก ป่า บนฐานที่มั่น...สุดท้าย ของนกยูงพะเยา
PEACE FOR HUMAN BIRD FOREST ON THE LAST SANCTUARY OF PHAYAO'S PEAFOWLS