คู่มือ บริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม…

Book Cover: คู่มือ บริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม...

คู่มือ บริหารโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่ง พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕