การดำเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563

Book Cover: การดำเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563

การดำเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563

ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่โลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและสุขอนามัยของมนุษย์ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการเตรียมพร้อมและรับมือของนานาประเทศ

ทั่วโลกต่างตระหนักว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ” เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลสำหรับคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป เพราะมนุษย์จะสามารถอยู่รอดได้ต้องอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการที่ได้รับจากระบบนิเวศ ในการสร้างปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม โดยปี 2563 ถือได้ว่าเป็น “Super of Nature and Biodiversity” มีหลายประเด็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับประเทศภาคีอนุสัญญาฯ รวมทั้งประเทศไทย โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อาทิ

1. การจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ.2020
2. กิจกรรมวันสากลความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2020
3. รายงานสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ฉบับที่ 5 (The Fifth Global Biodiversity Outlook: GBO5)
4. การประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on Biodiversity)
5. การประชุมต่าง ๆ ของอนุสัญญาฯ ผ่านระบบออนไลน์

ก้าวสู่ปี 2564 เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องปรับตัว เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมให้สามารถก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ ค.ศ.2050 “มีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ (Living in Harmony with Nature)” ปี 2564 จึงเป็นช่วงเวลาที่ท้าท้ายอีกปีหนึ่ง สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของอนุสัญญาฯให้สอดรับกับสถานการณ์ของโลกและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Published:
Genres:
kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort