การดำเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563

Book Cover: การดำเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563

การดำเนินงานของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2563

ปัจจุบันเป็นช่วงเวลาที่โลกต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจและสุขอนามัยของมนุษย์ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศต่าง ๆ ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นและยังคงต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ได้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามในการเตรียมพร้อมและรับมือของนานาประเทศ

ทั่วโลกต่างตระหนักว่า “ความหลากหลายทางชีวภาพ” เป็นทรัพย์สินที่มีมูลค่ามหาศาลสำหรับคนในรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไป เพราะมนุษย์จะสามารถอยู่รอดได้ต้องอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการที่ได้รับจากระบบนิเวศ ในการสร้างปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีวิตและการมีสุขภาพที่ดี รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม วัฒนธรรม โดยปี 2563 ถือได้ว่าเป็น “Super of Nature and Biodiversity” มีหลายประเด็นที่ต้องมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ซึ่งอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับประเทศภาคีอนุสัญญาฯ รวมทั้งประเทศไทย โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนและเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานในอนาคต อาทิ

1. การจัดทำกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลกหลังปี ค.ศ.2020
2. กิจกรรมวันสากลความหลากหลายทางชีวภาพ ค.ศ. 2020
3. รายงานสถานการณ์ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก ฉบับที่ 5 (The Fifth Global Biodiversity Outlook: GBO5)
4. การประชุมสุดยอดว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Summit on Biodiversity)
5. การประชุมต่าง ๆ ของอนุสัญญาฯ ผ่านระบบออนไลน์

ก้าวสู่ปี 2564 เมื่อโลกเปลี่ยนแปลง เราจึงต้องปรับตัว เพื่อปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและพฤติกรรมให้สามารถก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ ค.ศ.2050 “มีชีวิตอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติ (Living in Harmony with Nature)” ปี 2564 จึงเป็นช่วงเวลาที่ท้าท้ายอีกปีหนึ่ง สำหรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานต่าง ๆ ของอนุสัญญาฯให้สอดรับกับสถานการณ์ของโลกและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP15) และกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง