รับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ the Short-term and Long-term ACB Secondment Programme

ศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (ASEAN Centre for Biodiversity: ACB ) ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนไทยในโครงการ the ACB Short-term and Long-term Secondment Programme for 2022

ACB

Download

Skip to content