คลังเก็บรายเดือน

November 2020

การประชุมคณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศไทย สาขาเกษตร…

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมบางลำพู ชั้น ๖ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช
LinksLinks2