เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศ ทส. ทบทวนให้ “การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล : กำแพงติดแนวชายฝั่งทะเล” เป็นโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระหว่างวันที่ 10-25 มกราคม 2566

eiadev-file-20230110-1

Download File