สะกิดให้เปลี่ยน

ปัจจุบัน สภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคนมากขึ้น เช่น การมีกองขยะในชุมชน น้ำเสียในลำคลองส่งกลิ่นเหม็น และฝุ่นละอองขนาดเล็กในบางฤดูกาลเกินค่ามาตรฐาน ทำให้คนที่อาศัยบริเวณใกล้เคียงมีอาการเจ็บป่วย จำนวนผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลเพิ่มขึ้น ล้วนส่งผลเสียต่อการขับเคลื่อนประเทศ เนื่องจากประชากรที่เจ็บป่วยต้องหยุดงาน เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล เกิดการสูญเสียรายได้และมีค่าใช้จ่ายสูงตามมา อีกทั้งทำให้เจ้าหน้าที่ต้องทำงานหนักมากขึ้น ในขณะที่วัยแรงงานของประเทศลดลง และจำนวนเด็กเกิดใหม่ลดน้อยลง ภาครัฐเองได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาด้วยการออกกฎหมายไปบังคับ เพื่อแก้ไขปัญหา ไม่สามารถทำได้จริง ดังนั้น แนวทางหนึ่งที่น่านำมาทดลองใช้คือ การกระตุ้นให้ตัดสินใจเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและเกิดผลกระทบในเชิงบวกต่อสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจและมักนำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา

นายฉัตรชัย อินต๊ะทา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
nudge-1

Skip to content