สผ. ในฐานะคณะผู้แทนไทยร่วมพิธีเปิดการประชุมองค์กรย่อย เพื่อให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 57 (SBSTA 57) และการประชุมองค์กรย่อยด้านการดำเนินงานครั้งที่ 57 (SBI 57) ภายใต้การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27(COP27)

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเจ้าหน้าที่ สผ. ในฐานะคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมองค์กรย่อยเพื่อให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมัยที่ 57 (SBSTA 57) และการประชุมองค์กรย่อยด้านการดำเนินงานครั้งที่ 57 (SBI 57) ภายใต้การประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ครั้งที่ 57 (COP27)โดยมี Mr. Tosi Mpanu Mpanu ประธาน SBSTA และMs. Marianne Karlsen ประธาน SBI กล่าวเปิดการประชุมฯ จากนั้นผู้ประสานงาน (Thematic Coordinator) และผู้แทนจากองค์กรผู้เชี่ยวชาญฉพาะด้าน (Specialized Agencies) รายงานสรุปความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนงานด้านเป้าหมายระยะยาวของโลกด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะ 2 ปี เพื่อยกระดับการดำเนินงานและการสนับสนุนให้กับภาคีโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เปราะบางและมีความเสี่ยงสูง การจัดทำรายงานตามพันธกรณีด้านการปรับตัวฯ (Adaptation Communication) การดำเนินงานตามแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (National Adaptation Plan) รวมทั้งการบรรลุเป้าหมายการสมทบเงินทุนจำนวน ๑ แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีให้กับประเทศกำลังพัฒนา โดยคำนึงถึงความต้องการและประเด็นที่ประเทศกำลังพัฒนาให้ความสำคัญ รวมถึงการบริหารจัดการกลไกให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการอำนวยความสะดวกให้กับภาคีในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวฯทั้งนี้ ที่ประชุมได้รับรองวาระการประชุม SBSTA 57 และ SBI 57 ซึ่งคณะผู้แทนไทยจะได้ติดตามประเด็นอย่างใกล้ชิดและร่วมเจรจาตามกรอบท่าทีของประเทศไทยต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content