สผ. เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) และการประชุมที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ สผ. ในฐานะคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) การประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 17 (CMA17) และรัฐภาคีความตกลงปารีส สมัยที่ 4 (CMA4) ณ เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ โดยมี (1) H.E. Mr. Alok Sharma ประธาน COP26 (2) H.E. Mr. Sameh Shoukry รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งได้รับคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธาน COP27 (3) Dr. Hoesung Lee ประธานคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) และ (4) Mr. Simon Stiell ในฐานะ UNFCCC Executive Secretary กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำความสำคัญของการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาวของโลกในการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ไม่เกิน 1.5 องศาเซลเซียสโดยคำนึงถึงข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน การเติมเต็มเป้าหมาย ด้านการเงินเพื่อข้ามผ่านข้อจำกัดในการดำเนินงานของภาคีด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) และการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation) โดยที่ประชุมรับรองให้มีวาระเรื่องกลไกสนับสนุนทางการเงินเพื่อตอบสนองต่อการสูญเสียและความเสียหาย (Loss and Damage) ขึ้นเป็นครั้งแรก โดยคาดหวังว่าการประชุม COP27 จะนำไปสู่ความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เสริมสร้างความเชื่อมั่นภายใต้กระบวนการพหุภาคีของกรอบอนุสัญญาฯ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยสร้างสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับชนรุ่นหลัง ทั้งนี้ ประเทศไทยจะติดตามประเด็นการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ เพื่อร่วมกับนานาประเทศในการบรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content