สผ. นำจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ Agriculture Sector Readiness

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) จัดกิจกรรม Launch of Agriculture Sector Readiness for Enhanced Climate Finance and Implementation of Koronivia Joint Work on Agriculture priorities in Southeast Asia เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ณ Thailand Pavilion COP27 เมืองชาร์ม เอล เชค สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งเป็นโครงการระดับภูมิภาคโครงการแรกของอาเซียนที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (GCF) ภายใต้ GCF Readiness and Preparatory Support Programme ซึ่งมีประเทศไทยเป็น Lead Country เพื่อสร้างความพร้อมของภูมิภาคอาเซียนในการเข้าถึงเงินกองทุน GCF และขยายความร่วมมือไปยังภาคเอกชนภายใต้ Koronivia Joint Work on Agriculture ในประเทศไทย มาเลเซีย เวียดนาม ลาว กัมพูชา และฟิลิปปินส์ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเสนอภาพรวมของโครงการ นโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงกับภาคเกษตรกรรมของแต่ละประเทศ รวมทั้งประสบการณ์การจัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนจากกองทุน GCF โดย (1) นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สผ. ในฐานะ National Designated Authority (NDA) ของ GCF ประเทศไทย (2) นางมาร์กาเร็ต อยู่วัฒนา ผู้อำนวยการกลุ่มเกษตรต่างประเทศ กรมวิชาการเกษตร (3) Mr.Dinh Pham Hien จาก Ministry of Agriculture and Rural Development ประเทศเวียดนาม (4) Mr. Mohd Zahirul Naqi Shoaib Consulate General ประเทศมาเลเซีย (5) Dr. Imelda Bacudo ผู้แทนจาก FAO และ (6) Dr. Dhanush Dinesh Founder จากองค์กร Clim-Eat

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม (สผ.)

Skip to content