ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (วิธีเฉพาะเจาะจง) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ สผ. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

procurement-tor-202211101527

Skip to content