รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบที่ 2 (1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561)

kpi-onep61-2