พื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช: กลไกการบริหารจัดการความหลากหลายของพืชอย่างยั่งยืน

การกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาพื้นที่ที่มีความสำคัญสำหรับความหลากหลายของพืช หรือเรียกว่าพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช เป็นการดำเนินงานโดย Plantlife International และ IUCN โดยอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ การศึกษาสำรวจ การปรากฏของพืชที่ถูกคุกคาม ความมากมายของพืช และการคุกคามถิ่นที่อยู่อาศัย ซึ่งได้มีการให้นิยามของพื้นที่สำคัญเพื่อการอนุรักษ์พืช หมายถึง พื้นที่ธรรมชาติหรือพื้นที่กึ่งธรรมชาติที่ประกอบด้วยความมากมาย
ทางพฤกษศาสตร์ และ/หรือมีพืชถูกคุกคาม พืชหายาก และ/ หรือพืชเฉพาะถิ่น และ/หรือสังคมพืชที่มีคุณค่าทางพฤกษศาสตร์สูง

ชัชชัย ศิลปสุนทร และเบญจมาภรณ์ วัฒนธงชัย
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
plant58

Skip to content