ความท้าทายในการจัดการขยะชุมชนของหมู่บ้านไร้แผ่นดินบางชัน

การเติบโตของธุรกิจท่องเที่ยวที่พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องของประเทศไทย มีนโยบายการโปรโมตเมืองรองเพื่อกระจายรายได้ไปสู่จังหวัดที่เคยถูกมองข้ามในอดีต การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดให้จังหวัดจันทบุรีเป็นหนึ่งในแคมเปญการท่องเที่ยว “เมืองรองต้องห้ามพลาด…พลัส” ที่เป็นสีสันของภาคตะวันออก ทำให้ปัจจุบันนี้มีผู้ให้บริการโฮมสเตย์ในตำบลบางชันมากถึง 39 ราย ในบริเวณหมู่ 2 ซึ่งเป็นจุดท่องเที่ยวใหญ่ของตำบลบางชัน และมีโฮมสเตย์อีกจำนวนหนึ่งในหมู่อื่นๆ ของตำบลบางชัน ทำให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ คือ ปริมาณขยะมูลฝอยที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ทางกองบรรณาธิการ ได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณสนั่น แก้วขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน ผู้นำชุมชนที่มีบทบาทเป็นผู้บริหารท้องถิ่นยาวนานถึง 25 ปี และเป็นผู้ริเริ่มในการจัดตั้งระบบการจัดการขยะมูลฝอยของหมู่บ้านไร้แผ่นดิน ปลูกจิตสำนึกของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่

กองบรรณาธิการ
Bang-Chan

Skip to content