ข้อกำหนดการจ้าง (TOR) โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการเพิ่มสมรรถนะในการสื่อสาร ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในยุคดิจิทัล ที่มีประสิทธิภาพ (Effective communication)

procurement-20201018-tor-effective-communication