ขอบเขตและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) โครงการจัดหาระบบควบคุมตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ระบบ

procurement-tor-20211105-1748