ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา (TOR) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการประเมินความคุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของกองทุนสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

procurement-tor-202210281622