ก้าวสู่อนาคตกับนวัตกรรม E-Fund Map

กองทุนสิ่งแวดล้อม เป็นหนึ่งในหน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลไกทางการเงินที่สนับสนุนงบประมาณให้กับภาคส่วนต่างๆ อาทิ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม (NGOs) และสถาบันการศึกษา เพื่อดำเนินโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในรูปแบบเงินกู้และเงินอุดหนุน ซึ่งในปัจจุบันให้การสนับสนุนไปแล้วกว่า ๑,๗๐๐ โครงการ รวมวงเงิน ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท จนนำไปสู่การเกิดผลสำเร็จในหลากหลายมิติ กองทุนสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็นผู้จัดสรรเงินในการดูและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ และเป็นข้อมูลต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนทั่วไปสามารถนำไปต่อยอดและขยายผลความสำเร็จ ซึ่งกองทุนสิ่งแวดล้อมได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการข้อมูลผลสำเร็จดังกล่าว จึงได้ริเริ่มกระบวนการสร้างนวัตกรรม “การพัฒนาฐานข้อมูลกองทุนสิ่งแวดล้อม ด้วยสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ : E-Fund Map” เพื่อจัดการกับข้อมูลผลสำเร็จของกองทุนสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในรูปแบบของเอกสารและไฟล์ในสกุล Microsoft Office ซึ่งยากต่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ อีกทั้งยังมีข้อมูลเป็นจำนวนมาก ให้อยู่ในรูปแบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ โดยใช้หลักการ “เริ่มจากจุดที่เราอยู่ ด้วยสิ่งที่เรามี ในสิ่งที่เราทำได้ : Start where you are.  Use what you have. Do what you can.”

วรรณนิภา บุญมา
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
NE_65_Apr

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content