การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

                    ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๘ วรรคท้าย ที่บัญญัติไว้ว่า “ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาทบทวนประกาศตามวรรคหนึ่งทุกรอบระยะเวลาห้าปี หรือในกรณีที่มีความจำเป็นจะดำเนินการให้เร็วกกว่านั้นก็ได้” นั้น

                    สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำแผนการปฏิบัติงานการทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการกำหนดให้โครงการหรือกิจการหรือการดำเนินการใดต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรา ๔๘ ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยแผนดังกล่าวเป็นแผนระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในหน่วยงานและประชาชนในระดับภูมิภาค ซึ่งตามแผนการดำเนินงานกำหนดการจัดประชุมจำนวน ๙ ครั้ง คือ (๑)ระดับภูมิภาค ๘ ครั้ง และ (๒) สรุปผลการดำเนินการทั้งหมด ณ กรุงเทพมหานคร ๑ ครั้ง โดยสำนักงานนโยบายฯ ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นในระดับภูมิภาคแล้วจำนวน ๒ ครั้ง คือ ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ (ครอบคลุม ๘ จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ และน่าน ครั้งที่ ๒ ณ จังหวัดพิษณุโลก (ครอบคลุม ๙ จังหวัด คือ พิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร อุทัยธานี) เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการใด ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ (Corona virus Disease 2019. (COVID -19)) จึงทำให้สำนักงานนโยบายฯ ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการจัดประชุมอีก ๗ ครั้งที่เหลือได้ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การทบทวนประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ ได้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนและรอบด้าน ในการนี้ สำนักงานนโยบายฯ จึงเห็นควรเปิดรับฟังความคิดเห็นประกอบการทบทวนโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการ ซึ่งต้องจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเผยแพร่ผลการรับฟังความคิดเห็นของปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของกฎหมายต่อไป

                    สำนักงานนโยบายฯ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็น ระหว่างวันที่ ๑๐ สิงหาคม – ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก –> www.onep.go.th หรือ www.onep.go.th/eia โดยแสดงความคิดเห็นและส่งความเห็นกลับมาได้ ๒ ช่องทาง คือ

                    (๑) E-mail: [email protected] และ
                    (๒) สแกน QR code เพื่อแสดงความเห็นผ่าน google form